September 18, 2023

REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS / ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα Λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ενδιάμεση λύση, ημερ. 05/08/2022 και ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2023, καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και τους Συνεταιρισμούς καθώς και τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, όπως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 καταχωρίσουν τα στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρεί το Τμήμα, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ή/και η έναρξη ποινικής διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι με την έναρξη της τελικής λύσης θα δοθεί χρόνος ενός (1) μηνός για επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης και θα έχουν μεταφερθεί στο τελικό σύστημα, από όλες τις οντότητες. Εντός της περιόδου αυτής θα πρέπει επίσης να καταχωρισθούν τόσο τα αιτήματα για εξαιρέσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών όσο και οι λόγοι άσκησης δέουσας επιμέλειας.  

Επισημαίνεται ότι, με την λήξη της περιόδου του ενός (1) μηνός θα αρχίσει η αυτόματη επιβολή προστίμων μέσω της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για τις μη συμμορφούμενες εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα και κάθε αξιωματούχος της υπόκεινται σε χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

Επισημαίνεται ότι αξιωματούχος εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας δεν θα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν.188(Ι)/2007 και της Οδηγίας Κ.Δ.Π. 112/2021 ως τροποποιήθηκε και η παράβαση δεν οφείλεται σε καμία πράξη ή παράλειψη ή αμέλεια εκ μέρους του.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, υποβολής των στοιχείων, επιβολής προστίμων, FAQs, εγχειρίδιο, νομοθεσία.

Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην η-διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Notice to submit the Beneficial Owners data onto the Register of the Beneficial Owners and imposition of fines

The Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, following the announcement ‘Operation of the register of Beneficial Owners in the interim solution’ dated 05/08/2022 and in view of the upcoming implementation of the final solution of the electronic system of the Register of Beneficial Owners that is expected to take place around end of October 2023, calls all companies that have been incorporated or registered according to Companies Law Cap. 113, the European public limited liability companies (SE) and the Partnerships as well as their officers/partners, if they have not already done so, to submit the details and information of their beneficial owners on the Register of Beneficial Owners of Corporate and Other Legal Entities by September 30, 2023, in order to avoid the imposition of fines and penalties and /or the initiation of criminal proceedings due to non-compliance.  

In addition, with the launch of the final solution system, a one (1) month period will be given for confirming and completing the data that have been submitted to the interim solution and will be migrated onto the final solution, from all entitiesWithin this period requests for exemption of disclosing information as well as the grounds for due diligence must be submitted.

It is highlighted that, at the end of the one (1) month period, the automatic imposition of fines and penalties for the non-compliant companies will commence through the final solution of the electronic system of the Register of Beneficial Owners.   

It is reminded that, notwithstanding the criminal liability or prosecution of any person, in the event of failure to comply, the corporate or other legal entity and each of its officers shall be subject to a fine of two hundred Euros (€ 200) and a further fine of one hundred Euros (€ 100) for each day of continuation of the violation with a maximum charge of twenty thousand Euros (€20,000).

It must be noted that, an officer of a corporate or other legal entity shall not be subject to a fine if he had exercised due diligence to comply with the provisions of the N.188(I)/2007 and of the Directive P.I. 112/2021 as amended and the violation is not due to any act or omission or negligence on his part.

For any clarifications or enquiries related to the Register of Beneficial Owners, you can visit the Register of Beneficial Owners section which contains detailed information on the process of creating and authenticating profiles, submitting BO details, imposition of fines, FAQ’sguidancelegislation.

In case your question is not answered by the above material, you may submit it solely and exclusively in writing to the email address Ubos@meci.gov.cy.

 

We are at your disposal for any assistance you may need.

GET IN TOUCH

Contact Us

Subscribe to our Newsletter

Copyrights © 2020. All Rights Reserved by A Prodromou & Co Ltd.

Powered by  Novel Digital