June 27, 2024

Updates on the fee structure for Anti-Money Laundering (AML) services / Ενημερώσεις σχετικά με τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες εναντίον της Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Updates on the fee structure for Anti-Money Laundering (AML) services

 

Dear Valued Client,

We hope this message finds you well. As part of our ongoing commitment to maintaining the highest standards of compliance and service excellence, we would like to inform you of the updated fee structure for our Anti-Money Laundering (AML) services, designed to ensure transparency and reflect the varying levels of complexity involved in our AML procedures.

Why are we introducing AML Fees?

The introduction to our AML fee structure is driven by the need to comply with updated law and regulatory requirements. These measures ensure that we continue to meet the stringent standards set forth by regulatory bodies, safeguarding your interests and maintaining the integrity of our services.

This process is essential and will add value for the following reasons:

1)      Compliance with legal standards: Ensuring alignment and adherence to the law is of utmost importance.

2)      Peace of Mind: Keeping your company’s AML file up to date safeguards you against unforeseen events and ensures that updated information is available to Financial Institutions (i.e. Banks)

AML Fee Structure:

The initial one-off AML fee ranges from €250 to €700 based on several parameters, including the complexity of the case, the assessed risk level, and the volume of work required. We categorise our clients’ risk according to our internal procedures and AML manual.

Low Risk clients: € 250 + VAT

Medium Risk clients: €450 + VAT

High Risk Clients: €700 + VAT

v  KYC Update Fees:

Following the completion of the initial KYC process, a routine update is required to ensure ongoing compliance:

Standard Update (every 3 years): €200 + VAT

High Risk Clients (annual update): €200 + VAT

These adjustments are part of our proactive measures to adapt to the evolving regulatory landscape and to better serve your needs. We appreciate your understanding and cooperation as we implement these changes.

Should you have any questions or require further clarification, our dedicated KYC &AML Administrator, Ms. Charikleia Skrimpa, is here to assist you at every step. Please feel free to reach out by emailing to  kyc@aprodromou.com or calling at  +357 24821700.

Thank you for your continued trust and partnership. We look forward to our continuing professional cooperation and to offering our services to the best interest of your business.

Warm regards,

A.Prodromou & Co.

 

 

 

Ενημερώσεις σχετικά με τις χρεώσεις για τις
υπηρεσίες εναντίον της
Kαταπολέμησης της Nομιμοποίησης Eσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML)

 

Αγαπητέ πελάτη,

Ελπίζουμε το μήνυμα αυτό να σας βρίσκει καλά. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
δέσμευσής μας για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων συμμόρφωσης και άριστης
εξυπηρέτησης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επικαιροποιημένη δομή
χρεώσεων για τις υπηρεσίες μας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες (
AML), η οποία έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη
διαφάνεια και να αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας που
εμπλέκονται στις διαδικασίες
AML.

Γιατί εισάγουμε χρεώσεις AML;

Η εισαγωγή των χρεώσεων AML οφείλεται στην ανάγκη συμμόρφωσης με την επικαιροποιημένη νομοθεσία και τις
κανονιστικές απαιτήσεις. Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι εξακολουθούμε να
τηρούμε τα αυστηρά πρότυπα που θέτουν οι ρυθμιστικοί φορείς, διασφαλίζοντας τα
συμφέροντά σας και διατηρώντας την ακεραιότητα των υπηρεσιών μας.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και θα προσθέσει αξία για τους
ακόλουθους λόγους:

1) Συμμόρφωση με τα νομικά πρότυπα: Η διασφάλιση της ευθυγράμμισης και της
τήρησης της νομοθεσίας είναι υψίστης σημασίας.

2) Ασφάλεια: Η επικαιροποίηση του φακέλου AML της εταιρείας σας διασφαλίζει την
προστασία σας από απρόβλεπτα γεγονότα και εξασφαλίζει ότι οι επικαιροποιημένες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες).

Δομή χρεώσεων AML:

Η αρχική εφάπαξ χρέωση AML κυμαίνεται από 250 έως 700 ευρώ βάσει διάφορων
παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, το εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου
και ο όγκος των απαιτούμενων εργασιών. Κατηγοριοποιούμε τον κίνδυνο των πελατών
μας σύμφωνα με τις εσωτερικές μας διαδικασίες και το εγχειρίδιο
AML μας.

Πελάτες χαμηλού κινδύνου: 250 € + ΦΠΑ

Πελάτες μεσαίου κινδύνου: €450 + ΦΠΑ

Πελάτες υψηλού κινδύνου: 700 € + ΦΠΑ

v 
Χρεώσεις
επικαιροποίησης
KYC (Know Your Client – Πιστοποίηση Στοιχείων Πελατών):

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας KYC, απαιτείται μια τακτική
ενημέρωση για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης:

Τυπική ενημέρωση (κάθε 3 χρόνια): 200 € + ΦΠΑ

Πελάτες υψηλού κινδύνου (ετήσια επικαιροποίηση): 200 € + ΦΠΑ

Οι προσαρμογές αυτές αποτελούν μέρος των προληπτικών μας μέτρων για την
προσαρμογή στο εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον και την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αναγκών σας. Εκτιμούμε την κατανόηση και τη συνεργασία σας καθώς υλοποιούμε
αυτές τις αλλαγές.

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε περαιτέρω
διευκρινίσεις, η ειδική μας Διαχειρίστρια
KYC&AML, κα Χαρίκλεια Σκρίμπα, είναι εδώ για να σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα.
Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί της στέλνοντας
email στο kyc@aprodromou.com ή καλώντας στο
+357 24821700.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή εμπιστοσύνη και συνεργασία σας. Προσβλέπουμε
στη συνέχιση της επαγγελματικής μας συνεργασίας και στην προσφορά των υπηρεσιών
μας προς το συμφέρον της επιχείρησής σας.

Με εκτίμηση,

A.Prodromou & Co.

GET IN TOUCH

Contact Us

Subscribe to our Newsletter

Copyrights © 2020. All Rights Reserved by A Prodromou & Co Ltd.

Powered by  Novel Digital